torsdag 3. april 2008

Kommunikasjon og Samhandling - Brukermedvirkning

Med brukermedvirkning mener vi at brukerne har rett til å delta i planleggingen og at de har rett til å få vite det som angår dem.
f.eks at elevene får lov til å være med på å bestemme når hvilke aktiviter som kan gjennomføres og når de kan få pause.
Med brukermedvirkning mener vi også at brukernes behov settes i fokus.Hva brukermedvirkning betyr når du arbeider i barnehage:
Barna i barnehagen har rett til å få vite hva som skjer i løpet av en dag, slik at de føler seg trygge overfor hva som kommer til å skje og for å være forberedt.
Barna har også rett til og har muligheten til å gi uttrykk for sitt syn på hverdagen.
Ved å la barn få muligheten til brukermedvirkning, vil barna føle at de blir anerkjent og i tillegg vil dette skape en god relasjon mellom deg og barna.
Gjennom å la barna få muligheten til å komme med sine meninger skaper det en god relasjon mellom oss voksne og barrna, fordi de føler at vi lytter til det de sier og tillegg føler de at det de sier og mener blir anerkjent av oss voksne, og dermed vil de fortsette slik. Dette er noe som vil føre til at barna i en viss grad føler at de mestrer i å få lov til å bestemme selv.
Gjennm brukermedvirkning kan vi også vise barna at vi bryr oss om dem, at vi viser dem omsorg. Dette gjør vi ved å lytt til deres meninger og gjøre noe med det.
Å kunne la barna i barnehagen få mulighet til medvirkning er viktig for at barna skal kunne føle at vi setter deres behov i fokus.Hva brukermedvirkning betyr når du arbeider i skole:
Barna på skolen har også rett til å få vite hva som skal skje i løpet av en skoledag, dette er viktig for at de skal føle seg trygge og for at de kan være forberedt for det som kommer.
At elevne blir inkudert i planleggingen av undervisninger, aktiviteter og generelt ved forhold som angår dem, er et viktig pedagogisk prinsipp.
Gjennom brukermedvirkning vil elevene føle at de blir inkludert og at deres meninger betyr noe.
Dette kan også skape en god relasjon mellom lærere og elever, ved at lærerne lytter til deres meninger og kunne bruke dem.
Gjennom brukermedvirkning kan elevene gi uttrykk for sine meninger, og dette kan vi bruke til å forbedre timene og planlegge slik det passer elevene best.
Elevene kan komme med sine meninger f.eks ved å la dem få lov til å være med på å bestemme klassereglene selv. Da vil eleven også føle anerkjennelse og at de får lov til å bestemme selv, noe som er viktig for de eldre barna.
De eldre barna liker ikke at voksne bestemmer for mye, derfor er bruekrmedvirkning ganske viktig når vi jobber i skole. Brukermedvirkning er også viktig for å skape en god relasjon mellom lærer og elever.Hva brukemedvirkning betyr når du arbeider i fritidsklubb:
I fritidsklubber er det bange barn og unge. Brukermedvirkning varier også litt etter alder.
I en juniorklubb er det leken og aktiviteten som settes i fokus. Her er det mye lek med barna fra 5.klasse til 7.klasse.
Juniorklubben er også et sted hvor barna kan få muligheten til å øve seg på å være ungdom.
For noen av barna som er mer modne kan kanskje juniorklubben være barnslig, og dermed vil de ikke gå dit.
I en juniorklubb er det mest de voksne som bestemmer, her har de voksne autoritet.
Her brukes brukermedvirkning for at barna kan få lov til å være med på å arrangere f.esk middag, hva de vil spise til middag eller hvilke aktiviteter de kan ha.
Gjennom dette kan bara føle tilhørighet og at de blir inkludert.

I ungdomsklubben er det mest sannsylig at det er ungdommene som bestemmer selv hvilke aktiviteter de gjør. Ungdommene liker ikke at de voksne bestemmer for mye derfor er brukermedvirkning ganske viktig i dette samspillet.
Brukermedvirknig i klubbsammenheng betyr at den som bruker tilbudet får lov til å være med på å hva som skje. Dett kan gjøres ved at vi har en spørreundersøkelse eller brukerundersøkelse. Her blir da ungdommen hørt, men det er de voksne som kontrollerer.
I ungdomsklubbert kan brukermedvirkning også burkes f.eks ved å ha et allmøte hvor ungdommene kan få anledningen til å fåansvaret til å planlegge og gjennomføre en aktivitet eller et arrangement i klubben.

Jeg mener at brukermedvirkning er vikitg for at barn og unge skal kunne bli sett og hørt. Og det er viktig for barn og unge å bli hørt, for da vil de føle at de blir inkludert og de vil føle tilhørighet.
Etter min mening er brukermedvirkning også viktig for å kunne skape en god relasjon mellom oss og barna.

onsdag 27. februar 2008

Kommunikasjon og samhandling: Grupper

Spørsmål:

1. Hvilke sosiale ferdigheter har personer med god sosial kompetanse?

* En person med god sosial kompetanse har disse ferdighetene:

- Empati:
Å ha empati vil si at en har evnen til å sette seg i andre menneskers situsjon, og å kunne se situasjonen fra andre menneskers perspektiv. Å ha empati vil si at en også har evnen til å sette seg inn i andre menneskers følelser og tanker.

- Selvhevdelse:
En person med god sosial kompetanse har evnen til selvhevdelse, dvs. at personen har evnen til å hevde sine meninger på en god måte. Det innebærer også at personen har evnen til å bli med i samtaler og lek(når det gjelder barn).

- Selvkontroll:
En person med god sosial kompetanse har også evnen til selvkontroll. Dette innebærer at personen har evnen til turtaking, å kunne vise sine følelser som sinne og glede på en god måte. Det innebærer også at personen har evnen til å takle konflikter.

- Prososial atferd:
En person med prososial atferd utfører positive handlinger, som f.eks å gi ros til andre og viser empati. En person med prososial atferd er spontan og utfører handlinger uten å tenke på å få noe som helst til gjengjeld.

- Samarbeidsferdigheter:
Det er viktig at en person med god sosial kompetanse har evnen til å samarbeide med andre. Og med samarbeidsferdigheter mener vi at personen hhar evne til å følge regler og beskjeder, å kunne dele med andre og å hjelpe andre.
Det innebærer også at personen har evnen til å gå over til en ny aktivitet uten å protestere for mye.

- Ansvarlighet:
Å ha ansvarlighet vil si å ha evnen til å vise respekt for egne og andres eiendeler.
Det innebærer også å ha enven til å kunne ta ansvar til å utføre oppgaver.

-Disse ferdighetene er ikke medfødt, det er noe vi lærer og utvikler gjennom hele livet.


2. Fortell om et gruppearbeid du har deltatt i som fungerte godt. Beskriv hvorfor denne gruppen fungerte godt?

- Vi hadde et prosjekt på ungdomskolen hvor vi kunne skrive om hva hva som helst. Prosjektet gikk veldig bra, og det gjorde framføringen også. Vi fikk også en god karakter.
Jeg tror denne gruppen fungerter godt fordi det var god kommunikasjon i gruppen og fordi alle hadde noe å gjøre. Det kan også komme av at alle kom med sine meninger og ingen ble utelatt.


3. Hvilke verdier og normer er det viktig at en arbeidsgruppe har?

- I en arbeidsgruppe er det viktig at alle følger beskjeder og tar positivt imot oppgaver.
Det er også viktig at alle respekterer hverandre, slik at ingen føler seg mobbet eller utelatt.
Derfor er det viktig at alle blir inkludert i en arbeidsgruppe.
I en arbeidsgruppe er det også viktig at alle tar inititativ til å gjøre ulike oppgaver.
Kommunikasjon er også veldig viktig når det gjelder gruppearbeid.

Yrkesutøvelse: Drama


Bloggoppgave:

1. Med drama tenker jeg på...

- Med drama tenker jeg på film eller tv-serier, hvor det er mye drama der det ofte er konflikter mellom forskjellige personer eller land.Det kan være interesse konflikt eller verdikonflikt.
Med drama tenker jeg også på teater, hvor det er rollespill og og dramatisering.

2. Min erfaring med å stå foran andre og framføre noe eller spille rollespill osv. er...

- I barneskolen dramatiserte vi veldig mye, jeg husker at vi dramatiserte et stykke om Lucia dagen. Vi dramatiserte om mye annet men jeg husker ikke hva de heter, jeg tror en av dem heter Prestekraveland. Og på slutten av barneskolen hadde vi revy, der hadde vi sketsjer og sang sanger.
På ungdomskolen hadde vi forestillinger hvor vi hadde om sang og musikk og spillte sketsjer.
Vi hadde også veldig mye femføringer av prosjekter og oppgaver på ungdomskolen.
Vi har også hatt noen rollespill på videregående hvor vi dramatiserer konflikter og hvordan å løse dem.

3. Min erfaring med dramaarbeid er...

- Som jeg skrev i oppgave 2, så har jeg hatt dramatisering på barneskolen der spillte vi mange forskjellige stykker.

4. Jeg liker/liker ikke drama fordi....

- Jeg syns det er gøy med dramatisering for da kan man spille en helt annen person enn det man pleier å være. Og det kan være gøy å prøve ut forskjellige roller. ^_^